Skip to main content

Guds rike

Guds rike är, liksom mission, ett centralt begrepp i teologin kring Nya sätt att vara kyrka. Församlingen har till uppgift att be om, gestalta och sprida Guds rike i världen så att människor kan få en försmak av Guds rike på jorden. Det stämmer väl med Kyrkoordningens beskrivning av församlingens uppgift att:

”Människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”

Missio Dei

Nya sätt att vara kyrka talar om en holistisk mission utifrån Missio Dei – tanken om att kyrkan tar del i Guds mission i världen. Det är inte kyrkan som har en mission i världen utan missionens Gud som har en kyrka i världen. Gud; Fader, Son och Helige Ande, är mission till sin natur och sänder sin församling att leva i Jesu efterföljd.

Jesus bygger kyrkan – församlingen är kallad att träna efterföljare

I mötet med Petrus (Matt.16:18) påminner Jesus om att det är Han själv som bygger kyrkan. Längre fram i evangeliet uppmanar Jesus sina vänner att gå ut och göra lärjungar. Nya sätt att vara kyrka vill arbeta för en kyrka som inspirerar till ett liv i Jesu efterföljd.

En relationell kyrkosyn

Vad är kyrkan? Och hur olika kan den se ut och ändå vara kyrka?
Ett sätt att beskriva kyrkan och den lokala församlingen, är utifrån relationer. Nya sätt att vara kyrka talar om en kyrka som består av fyra relationer vilka hänger ihop och påverkar varandra. Alla fyra relationerna behöver vårdas och balanseras för att kyrkan, församlingen och den enskilde kristne ska må väl.

Relationen Upp – till Gud den treenige; Fader, Son och helig Ande. Relationen fördjupas och stärks i gudstjänst, tillbedjan, bibelläsning, bön och samtal.

Relationen In – till människorna i församlingen. Relationerna vårdas genom att fördjupa gemenskapen i församlingen och skapa mötesplatser där samtal, måltider, inbördes hjälp etc. blir naturliga inslag.

Relationen Ut – till människor som ännu inte är med i församlingens verksamhet. Relationer skapas och vårdas genom att prioritera tid och engagemang i det samhälle som församlingen är en del av.

Relationen Till – till den historiska, världsvida kyrkan. Relationen odlas och växer sig starkare genom att se både nybildade gudstjänstfirande gemenskaper såväl som traditionella församlingar som fullvärdiga delar i den historiska, världsvida kyrkan. Alla utgör tillsammans Kristi kropp i världen.

Traditionella och nya uttryck – sida vid sida

Bara för att man provar något nytt behöver man inte kasta ut det gamla. Nya missionsinitiativ kan finnas sida vid sida med de traditionella formerna.

Lyssnande bön

Bön är grundläggande för kyrkan. I Nya sätt att vara kyrka talar vi om 360 graders bön. Med det menas en lyssnande bön där inte bara vi talar till Gud utan där Gud talar till sin kyrka och vi lyssnar, i alla riktningar. Vi lyssnar till det Gud talar genom församlingen, vad har vi för resurser? Vi lyssnar till Gud genom Bibelläsning och samtal. Vad säger Gud i sitt ord, i bönen och i gemenskapen? Och vi lyssnar in samhället vi är en del av – vad gör Gud redan nu i vår bygd, i vår stad, i vårt samhälle? Vad kan vi som kyrka haka på?